PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
ANBI informatie ANBI informatie
Op deze pagina vindt u alle informatie die nodig is om de ANBI-status van onze gemeente en diaconie te waarborgen.
 
ANBI Gemeente ANBI Gemeente
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk van Nijega – Opeinde – De Tike
Telefoonnummer (facultatief): 0512-372189
RSIN/Fiscaal nummer: 001025624
KvK nummer:  
Website adres: www.pkn-not.nl
E-mail: scribagk@pkn-not.nl
Adres: Kommisjewei 184
Postcode: 9218 PJ
Plaats: Opeinde
Postadres: Kommisjewei 184
Postcode: 9218 PJ
Plaats: Opeinde
 
De Gereformeerde Kerk van Nijega - Opeinde – De Tike is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk van Nijega - Opeinde – De Tike.
 
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een scriba en een predikant.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).
 
C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van onze kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Gereformeerde Kerk Nijega - Opeinde - De Tike.
Voor een korte samenvatting van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Nijega - Opeinde – De Tike klikt u op Verkort Beleidsplan 2016-2018.
 
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor een uittreksel van de belangrijkste gegevens klikt u op Jaarverslag 2018.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Voor een overzicht van baten en lasten klik op Financieel verslag Kerk 2019 en begroting Kerk 2020.
Via de kolom begroting wordt inzicht gegeven in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt meestal elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 
 
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens diaconie
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde gemeente te Nijega, Opeinde en De Tike
Telefoonnummer 0512-372657 (secretariaat)
RSIN/Fiscaal nummer: 824120048
KvK nummer: 76455262
Website adres: http://www.pkn-not.nl of http://www.pkn-not.nl/diaconie
E-mail: diaconiegk@pkn-not.nl
Adres: Kommissiewei 184
Postcode: 9218PJ
Plaats: Opeinde
Postadres: Kommissiewei 184
Postcode: 9218PJ
Plaats: Opeinde
 
B. Beleidsplan diaconie 
Visie en opdracht van de Diaconale werkgroep
Het is in het bijzonder de dienst der liefde, die de diakenen hebben te vervullen. Ze mogen, gedragen door geheel de gemeente, aan diegenen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kring van de eigen gemeente, in het eigen land of in andere delen van de wereld, de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen aan de gemeente leiding trachten te geven en voorop gaan bij het volbrengen van de taak tegenover de naasten. Voorts zal hun zorg moeten gaan over rechte besteding van gaven die door hen uit de gemeente worden ingezameld. Ze zullen hun arbeid verrichten in eenvoud en blijmoedigheid, met een bewogen hart dat bereid is om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren; en in de gebrokenheid der menselijke verhoudingen dienen zij op te komen voor het recht van Hem die de arme zal redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft (Ps. 72:12).

Samenstelling college van diakenen
Na invoering van deze taakomschrijving zal de het college van diakenen vanaf dit tijdstip bestaan uit:
  • Twee diakenen
  • Eén Jeugddiaken
  • Drie diaconale werkers.
Het bestuur van de Diaconie wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor het Handboek en taakomschrijving van de diaconie van onze gemeente klik op Handboek diaconie maart 2018.
 
C. Samenvatting van de doelstelling
Diaconaal werk in de gemeente
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking  ‘the heart of the matter’.  Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf?  Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen?  Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.
Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.
 
D. Jaarverslag
Voor het jaarverslag 2018 klik op Diaconaal exploitatieoverzicht 2018
Voor de begroting 2019 klik op Begroting 2019

 
 
 
 

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 17-01-2021 om 09.30
Online dienst meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 24-01-2021 om 09.30
meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 31-01-2021 om 09.30
meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 07-02-2021 om 09.30
Samen op Weg dienst meer details

 
Kerkdienst online

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via internet. meer
 
Stichting Werkgroep Roemenie

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.